Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Aficco s. r. o.

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.zbrane-brno.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky uskutečněné Vámi jako kupujícím jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky stvrzujete, že jste se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, který je jejich součástí, a že s nimi souhlasíte.

Podmínkou platnosti Vaší objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v okamžiku Vašeho převzetí objednaného zboží. Místem dodání je adresa, kterou uvedete v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny.

3. Způsob a možnosti dodání zboží

a)Zbraně a střelivo na zbrojní průkaz (viz „Katalog“ na našich stránkách). U zbraní či střeliva na zbrojní průkaz je dle platných zákonů nutný osobní odběr (není možno toto zboží zaslat přepravní službou).

K osobnímu odběru zbraní a střeliva na zbrojní průkaz nezbytně potřebujete:

1) platný zbrojní průkaz(Zbrojní průkaz (dále jen ZP) vydává příslušný útvar policie dle místa pobytu žadatele. K žádosti o ZP žadatel připojuje posudek o zdravotní způsobilosti, doklad odborné způsobilosti a 2 fotografie. Doklad odborné způsobilosti získává žadatel na základě vykonání zkoušky odborné způsobilosti před zkušebním komisařem, kterého určuje příslušný útvar policie. Samozřejmě, že k vydání ZP je nutná bezúhonnost.)
2)platný občanský průkaz
3) nákupní povolení ke zbrani kategorie B. (Dle platného zákona o zbraních jsou zbraně rozděleny do kategorií podle způsobu jejich nabývání do vlastnictví, držení, nošení a používání. Zbraně na tomto e-shopu jejichž podmínkou vlastnictví a držení je nutný zbrojní průkaz, jsou zařazeny do kategorie “B“. Pro nabývání zbraní této kategorie do vlastnictví je ke zbrojnímu průkazu nutné ještě navíc tzv. nákupní povolení. O nákupní povolení – neboli povolení k nabytí do vlastnictví, držení a nošení zbraně kategorie “B“ žádá držitel zbrojního průkazu na příslušném útvaru policie, jednoduše tam, kde byl vydán zbrojní průkaz. V žádosti se uvádějí již konkrétní údaje o zbrani, a proto je nutné předem znát druh zbraně, vzor (model), značku výrobce a ráži. Doba pro vyřízení žádosti o povolení je na každém útvaru policie jiná a je dobré se na ni předem informovat. Formuláře žádosti jsou k dispozici na policii nebo v naší firemní prodejně.)

Pokud nebudete mít s sebou tyto doklady, objednané zboží Vám nebude moci dle platných právních předpisů být vydáno. Jestliže se ve lhůtě do 14 dnů dodatečně nedostavíte s příslušnými doklady, Vaše objednávka pozbývá platnosti.

b) Volně prodejné zbraně nebo střelivo do těchto zbraní (viz „Katalog“ na našich stránkách) může nabývat do vlastnictví osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům. Toto zboží můžete tedy za splnění uvedených podmínek objednat a obdržet dobírkou prostřednictvím České pošty nebo osobním odběrem. Při převzetí zboží bude v obou případech ověřena Vaše totožnost a věk podle Vašeho občanského průkazu. V případě doručení prostřednictvím České pošty bude ověřena Vaše plnoletost podepsaným Čestným prohlášením o Vaší plnoletosti.

Dodávky na Slovensko

1. Dobírkou

K částce faktury je připočteno poštovné a balné stanovené pro dodávky dobírkou na Slovensko (uvedené v bodu 6). Prostřednictvím České a Slovenské pošty bude zákazníkovi zásilka doručena oproti zaplacení hodnoty zásilky do 2-3 dnů (= doba doručování poštovních společností, pokud je zboží připraveno skladem k expedici). Faktura je vystavena v českých korunách, ale zákazník zaplatí hodnotu přepočtenou aktuálním kurzem ve slovenských korunách. Tento způsob doručení je rychlejší a levnější (bankovní poplatky za platbu do zahraničí převyšují cenový rozdíl za dobírku).

 

2. Bankovním převodem - platba předem

Zákazníci ze Slovenska obdrží mailem fakturu vystavenou v Kč. K částce faktury bude připočteno poštovné a balné stanovené pro dodávky na Slovensko (uvedené v bodu 6). Následně zákazník uhradí fakturu předem na účet u Komerční banky, přičemž je nezbytné, aby uvedl, že bankovní poplatky hradí v plné výši. Jakmile budou peníze připsány na náš účet, objednané zboží odešleme prostřednictvím České pošty obchodním balíkem s doručením do 2 dnů od podání.

 

Oba postupy jsou vyzkoušené a bezproblémové.

 

Jak je to s DPH při prodeji na Slovensko?

V případě, že je objednávající registrovaným plátcem DPH na Slovensku, je zboží dodáno za ceny v Kč bez DPH. V ostatních případech je zboží dodáno za ceny v Kč s DPH. Pokud má být dodávka zboží uskutečněna bez DPH, je nezbytně nutné splnit následující podmínky:

- v registraci uvést své DIČ (bez uvedení proběhne expedice vždy za cenu s DPH)

- doložit správnost DIČ kopií registrace u příslušného finančního úřadu na Slovensku zasláním např. faxem či v digitální podobě na náš email zbrane.brno@gmail.com - bez tohoto doložení není možná expedice za ceny bez DPH a je provedena expedice za plnou cenu s DPH.

 

Osobní odběr
Osobní odběr se uskutečňuje v naší firemníprodejně Gunshop-Aficco, Rašínova 10, Brno.
S ohledem na pohyblivou výši skladu jednotlivých položek zboží Vás budeme e-mailem informovat o termínu, kdy bude objednané zboží připravena k výdeji.
Zboží je nezbytné vyzvednout nejpozději do 14 dnů od uvedeného termínu, v opačném případě pozbývá objednávka platnosti.

 

Slevy poskytované v internetovém obchodě www.zbrane-brno.cz platí pouze pro elektronické objednávky realizované prostřednictvím internetového obchodu www.zbrane-brno.cz.


4. Expediční lhůty


Expediční lhůta u zbraní a střeliva na zbrojní průkaz Vám bude e-mailem sdělena, neboť je závislá na požadavku kupujícího (konfigurace zbraně). Pokud se do 14 dnů po uplynutí expediční lhůty nedostavíte k osobnímu odběru, objednávka pozbývá platnosti.
Obvyklá expediční lhůta u volně prodejných zbraní a střeliva, příslušenství a ostatního volně prodejného zboží je 2 - 3 pracovní dny. V případě, že zboží nebude skladem, bude dodáno do 14 dnů.

 

5. Platební podmínky


a) dobírkou při dodání zboží
b) platbou předem – bankovním převodem na zálohovou fakturu
c) v hotovosti při osobním odběru


6. Poštovné a balné


Zboží vám bude zasláno Českou poštou.

Poštovné a balné bude účtováno dle tarifů v závislosti na hmotnosti objednaného zboží.

Ke každé zásilce bude přiložen daňový doklad.

7. Záruka - reklamační řád

Úvod

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího v internetovém obchodě a v záruční době na něj uplatňuje kupující práva z odpovědnosti za vady. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží.

V případě, že Vám bude doručena poškozená zásilka, uveďte na předávacím protokolu popis závady odůvodňující nepřevzetí, abychom mohli na přepravci žádat náhradu škody! Vaši oprávněnou reklamaci vyřídíme obratem.

Reklamační řád

Záruční a reklamační podmínky:

a) Při prodeji nové věci odpovídá prodávající za všechny vady, které představují rozpor s kupní smlouvou a které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době. Délka záruční doby je stanovena v § 620 a od 1. 1. 2003 činí u spotřebního zboží zásadně 24 měsíců. Smluvně může být záruka rozšířena nad zákonnou výměru.
b) Byla-li snížena cena pro vadu zboží:
Za ty vady nových nebo použitých věcí, pro které byla snížena cena (§ 619 odst. 2 občanského zákoníku), prodávající neodpovídá, jestliže bylo při prodeji postupováno podle § 618 občanského zákoníku (Při prodeji mohou být prodávány též věci, které mají vady, jež nebrání tomu, aby mohly být užívány k určenému účelu. Prodávající musí tyto věci prodávat jen za nižší ceny, než je obvyklá cena bezvadné věci. Musí upozornit kupujícího, že věc má vadu a o jakou vadu jde, není-li to zřejmé z povahy prodeje. Z povahy prodeje je zřejmé, že jde o prodej vadných věcí, zejména tehdy, je-li tak označena prodejna, popř. některé z oddělení prodejny, avšak i v těchto případech je třeba kupujícího výslovně upozornit na to, o jakou vadu jde. V dokladu o zakoupení věci použité, věci s vadou nebo výrobku, jehož užitná vlastnost je jinak omezena, musí být tyto skutečnosti vyznačeny - § 16 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Za vadu věci, pro kterou byla sjednána nižší cena, prodávající neodpovídá. Jestliže však prodávající nesplní uvedené povinnosti nebo alespoň jednu z nich, odpovídá za vady prodané věci v plném rozsahu.).
Vzhledem k délce záruční doby, zejména při prodeji spotřebního zboží a k možnosti jejího prodloužení je v § 619 odst. 2 občanského zákoníku výslovně stanoveno, že záruka a tedy ani odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci v důsledku jejího obvyklého užívání; to platí pro všechny věci.
c) U věcí použitých nepřichází v úvahu odpovědnost za vady, které se vyskytnou dodatečně po převzetí věci. Na věci použité neplatí záruka, odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na vady, jež tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková vada najevo až dodatečně, je stanovena prekluzivní lhůta pro vytknutí vady kupujícím a pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady (§ 626 odst. 3 občanského zákoníku). U věcí použitých práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Prodávající může tuto dobu v dohodě s kupujícím zkrátit, ne však méně než na 12 měsíců; tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci.
d) Byla-li cena snížena pod cenu obvyklou z důvodu výprodeje nebo posezónního doprodeje zboží, je rozhodující, že jde o prodej nové bezvadné věci, a nikoliv o prodej věci použité; prodávající za vady takto prodaných věcí proto odpovídá v plném rozsahu.
e) Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží přepravcem,
f) Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil nebo které při odborné péči bylo možno zjistit.
g) Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu do tří pracovních dnů po převzetí.
h) V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje.
i) Kupující v důsledku vady zboží může uplatnit následující nároky: jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může požadovat výměnu věci nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo právo od smlouvy odstoupit. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.
k) Reklamační formulář zašle kupující písemně poštou na adresu prodávajícího či emailem na adresu: zbrane.brno@gmail.com.

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu.

8. Ochrana osobních údajů

Při naší spolupráci se snažíme plně chránit vaše soukromí. Abychom Vám však mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některé nutné údaje. Tyto údaje chráníme před zneužitím. Přečtěte si prosím podrobnosti dále v tomto dokumentu.

a) Údaje, které zadáváte při registraci
Nutné: Jméno, Příjmení, Ulice, Město, PSČ
Abyste nemuseli registrační údaje zadávat při každém nákupu v našem elektronickém obchodě znovu, využijte možnost registrace.

b) Údaje o naší spolupráci:
Během Vaší spolupráce s zbrane-brno.cz jsou shromažďovány Vaše objednávky. Je to nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně. Údaje o nákupech jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.

c) Využití Vašich dat mimo internetový obchod zbrane-brno.cz: Vaše osobní data jsou v rámci zbrane-brno.cz důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk, kterými mohou být např. banky. To však vždy pouze v rámci jedné konkrétní platby s využitím těchto služeb. Tato data nebudou poskytována reklamním, marketingovým, ani jiným obdobným společnostem.

d) Souhrnné informace:
Zbrane-brno.cz dále může poskytovat důvěryhodným třetím stranám (např. Český statistický úřad), nebo veřejnosti, souhrnné statistické informace o zákaznících, návštěvnosti, obratu a další související údaje. Tato statistika však neobsahuje žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky.

Zbrane-brno.cz si váží Vaší důvěry a bude plně chránit Vaše soukromá data před zneužitím. Tyto údaje potřebujeme proto, abychom zabezpečili a zkvalitnili naše služby. Neposkytujeme je třetím stranám.

Používáním internetového obchodu zbrane-brno.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel v zbrane-brno.cz publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.

 

9. Informace dle ust. § 53 odst. 4 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku

 

 • ad a) obchodní firma: Aficco s.r.o., sídlo: Brno, Rašínova 10, PSČ: 602 00,
  IČ: 04645812
  provozovna: Brno, Rašínova 10, PSČ 602 00,
  zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 91179
  telefonní číslo: 603 411 067
  adresa pro doručování elektronické pošty: zbrane.brno@gmail.com
 • ad b) název zboží a jeho charakteristika jsou uvedeny u jednotlivých nabízených položek.
 • ad c) cena zboží je uvedena u jednotlivých nabízených položek, cena poštovného a balného je
  uvedena v obchodních podmínkách a ve fázi nákupu - "košík" a "pokladna".
 • ad) d) náklady na dodání jsou uvedeny v obchodních podmínkách a také v části "Pokladna".
 • ad e) způsob platby a dodání si vyberte z nabídky v části "Pokladna"
 • ad f) při uzavření smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od
  smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění v souladu s ustanovením § 53 odst. 7
  obč. zákoníku. Náklady dopravy nese prodávající. Po obdržení vráceného zboží prodávající bez zbytečného odkladu
  kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku, kterou může ponížit o skutečně vynaložené náklady vynaložené pro vrácení zboží zpět do prodeje.
 • ad g) neúčtujeme žádné náklady při použití prostředků komunikace na dálku


Kupující nemůže odstoupit podle odst. 7 § 53 obč. zákoníku od smlouvy

1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před
uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle
na vůli dodavatele

3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží,
které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání