Sleva 19%

Pepřový sprej K Fog2 50ml

  • Katalogové číslo: 2320
  • Výrobce: ESP
Skladová dostupnost
Zbraně - brno: Skladem: 2 ks

209,00 Kč 169,00 Kč

Hlídat cenu

K-FOG 2 je nehořlavý pepřový sprej s výstřikem ve formě MLHY. Po stisknutí tlačítka vystříkne mohutný oblak s účinnou látkou, který spolehlivě zasáhne útočníka. V krizové situaci tak nemusíte přemýšlet nad přesným zamířením spreje. Mlha je však náchylnější na rozptýlení v případě větru.

Obranný sprej K-FOG 2 obsahuje 50 ml účinné látky – 10% Oleoresin Capsicum (OC). Tento extrakt z pálivých paprik, který způsobuje nesnesitelné pálení očí a dráždivý kašel, útočníka okamžitě paralyzuje na dobu cca 30 minut. Oblak spreje dosáhne do vzdálenosti 3 metrů, takže si útočníka nepustíte vůbec k tělu.

Hlavice spreje K-FOG 2 je osazena pojistkou, která brání nechtěnému výstřiku spreje.

Průměr nádobky 35 mm. Sprej nelze opětovně plnit.  

Návod k použití:

Při ohrožení namiřte ventilek spreje na útočníka na vzdálenost 1–2 m a stříkejte v krátkých dávkách cca 1 sekundu (po směru větru). Nestříkejte proti větru. Nepoužívejte v malých nebo uzavřených prostorách (např. ve výtahu, autě) a na vzdálenost pod 1 m, protože hrozí zasažení samotného uživatele. Zasažení obličeje způsobí prudké pálení očí a kašel. Útočník je po dobu cca 30 minut dezorientovaný.

Upozornění:

Obranný sprej je určen výhradně k sebeobraně, zneužití se trestá. Sprej se nesmí používat proti těhotným ženám, osobám mladším 15 let, osobám nemocným a osobám vysokého věku. Prodej pouze osobám starším 18 let.

Pozor:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Zamezte styku s kůží a s očima. Skladujte na dobře větraném místě. Nevdechujte aerosol. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F. Obal a zbytky obsahu likvidujte na sběrném místě nebezpečných odpadů.

První pomoc:

  • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Nepoužívejte krémy, masti a oleje. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Nepominou-li potíže po 1 hodině, vyhledejte okamžitě lékaře. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal.
  • Dráždivá složka OC. Obsahuje fluorované skleníkové plyny HFC-134a. Datum expirace: na dně nádobky.